Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Starostwo Powiatowe w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony miechow.geoportal2.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 413821113
Fax: +48 413821118
E-mail: powiat@miechow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Na stronie internetowej miechow.geoportal2.pl znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyłączenia
Strona internetowa posiada liczne mapy, jednak zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. są one wyłączone z obowiązku dostępności.
Art. 3.2 - Ustawy nie stosuje się do: 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Ułatwienia na stronie miechow.geoportal2.pl
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoby do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Ireneusz Patyk, Łukasz Pierzchała, Krzysztof Capiga
e-mail: imie.nazwisko@powiat.miechow.pl
Telefon: 413821117, 413821125, 413821119 - (dotyczy tylko dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziby Starostwa Powiatowego w Miechowie:
Do budynku można bezpośrednio dojechać, przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest wyposażone w rampę dla wózków.
Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz tablica z wykazem poszczególnych Wydziałów. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku można bezpośrednio dojechać, przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika.
W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do budynku można bezpośrednio dojechać. Pomieszczenia zlokalizowane są na II p. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.